نقطه شروع برای آغاز تحلیل‌های فرآیند‌کاوی داده است . داده‌ها برای شروع فرآیند‌کاوی بایستی ساختار خاصی داشته باشند به این داده‌ها گزارش رویداد می‌گویند. در واقع گزارش رویداد داده‌های ثبت شده در سیستم‌های اطلاعاتی نظیر (ERP، CRM، سیستم‌های مالی انبار موجودی و …) هستند که اطلاعات مربوط به گام‌های فرآیند را در خود جای داده‌اند .
در این قسمت به منظور آشنایی بیشتر و دقیق‌تر دانش‌پذیران با فناوری فرآیند‌کاوی گزارش ‌های رویداد‌ با حجم ها و مربوط به فرآیند‌های مختلف قرار داده شده است. در مقابل هریک از این گزارش ‌های رویداد نام، توضیحات و فرمت این فایل‌ها نوشته شده است.

گزارش رویداد فرایند درخواست وام (ساختگی)

_
 • این گزارش رویداد شامل 100 رویداد و مربوط به فرآیند دریافت وام است.
 • ستون‌های این گزارش رویداد به صورت حداقلی شامل Case ، Activity و Timestamp  است.
 • این گزارش با دو فرمت CSV و XES در اختیار شما قرار گرفته است.

گزارش رویداد فرایند اصلاح (ساختگی)

_
 • این گزارش رویداد شامل 1104 Case و 11855 رویداد است
 • ستون‌های گزارش رویداد شامل 9 ستون است
 • رویداد‌ها از منظر چرخه عمر از 2 نوع شروع ((Start و اتمام ((Complete است
 • این گزارش با فرمت XES و  XES.gzدر اختیار شما قرار گرفته است.

گزارش رویداد فرایند مرکز تماس

_
 • این گزارش رویداد شامل 3885 Case و 7548 رویداد است.
 • ستون‌های گزارش رویداد شامل 9 ستون است
 • این گزارش دارای فرمت CSV است.

گزارش رویداد فرایند Review

_
 • این گزارش رویداد مربوط به فرایند Artificial – Review – Large است
 • این گزارش دارای فرمت XES است.
 • این گزارش از نوع Large است.
 • این گزارش رویداد مربوط به فرایند Artificial – Review – SMALL است
 • این گزارش دارای فرمت XES است.
 • این گزارش از نوع  SMALL است.

گزارش رویداد BPI Challenge

_
 • این فایل شامل مجموعه گزارش‌های رویداد BPI Challenge هست.
 • این گزارش دارای فرمت XES است.