در این بخش از مقالات تبادل نظر های فرایندکاوی بین متخصیص بیان شده است که در آن تجربیات بسیاری قرار گرفته است.