برای انجام درست و دقیق فرایندکاوی انتخاب نرم افزاری که الکوریتم های مناسبی استفاده کرده باشد و همچنین پوشش خوبی از تکنیک های تحلیل در فرایندکاوی داشته باشد بسیار مهم و اثر گذار است.