در این بخش درباره مفاهیم و تعاریف اصلی و پایه ای فرایند مطالب آماده شده است.