در این دسته از مقالات، تیم پراسس آنالیست مواردی از بهبودهای فرایند از طریق فرایندکاوی را آماده کرده است. این موارد به شما در درک بهتر نقش، اهمیت و دستاورد فرایندکاوی کمک خواهد کرد.