قبل از فرایندکاوی بهتر است شما با مدیریت فرایندهای کسب و کار و تکنیک های تحلیلی آن آشنا باشید. این مهم در درک درست فرایندها و همچنین تحلیل بهتر از طریق فرایند کمک شایان توجهی خواهد نمود.