در بخش اخبار علاوه بر معرفی پروژه های انجام شده، سعی شده است درس آموخته مربوط به آن پروژه بیان شود. این درس آموخته چکیده تجربیات آن پروژه است.